nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

    De enige echte BrickLED©    2 Jaar Garantie    Gratis Verzending vanaf € 50,-*    
Bestel hier één ''Gratis'' Brochure
 

0

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden “BrickLED.nl”.
 
 
Versie geldig vanaf 1 januari 2020

 
 
Artikel 1. Algemeen
1.1       Onder “BrickLED.nl” wordt in deze algemene verkoop voorwaarden verstaan: “BrickLED”
1.2       Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met “BrickLED” voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3       Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
 
Artikel 2. Prijzen/Prijsverhoging
2.1       Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
2.2       “BrickLED”garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
2.3       Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 
Artikel 3. Aflevering
3.1       Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen vijf werkdagen verzonden.
Voor het verzenden van bestelde zaken kan “BrickLED” verzendkosten in rekening brengen.
De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij “BrickLED” bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het aflever adres bevindt.
3.2       De afnemer dient indien nodig voor ontvangst van de producten te tekenen.
3.3       Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
3.4       Aan de leveringsplicht van “BrickLED” zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
“BrickLED” geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
3.5       Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.
 
Artkel 4. Verzendkosten
4.1        Indien artikelen niet zelf door de afnemer worden opgehaald, zal de afnemer verzendkosten verschuldigd zijn.
Voor alle zendingen binnen Nederland wordt € 2,95 in rekening gebracht.
Voor alle zendingen richting België wordt € 4,95 in rekening gebracht.
( voor alle overige landen gelden nader te bepalen verzendkosten. )
4.2        Als vervoerder zal o.a. gebruik gemaakt worden van PostNL, Selektvracht, DHL en DPD.
 
Artikel 5. Levertijd
5.1       Betaalde bestellingen zullen indien voorradig binnen 5 dagen worden verzonden.
5.2       Een door “BrickLED” opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van “BrickLED” zijn.
5.3       In het kader van de regels van de koop op afstand zal “BrickLED” bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 
Artikel 6. Ontbinding
6.1       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan
“BrickLED” zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is “BrickLED”bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3       De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij “BrickLED”, indien er sprake is van een consumenten koop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan “BrickLED” heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij “BrickLED” De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van post bezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt “BrickLED” na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retour zending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 7. Overmacht
7.1       Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop “BrickLED”geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij “BrickLED”en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2       Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat “BrickLED” de verbintenis had moeten nakomen.
7.3       Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door “BrickLED” niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4       Indien “BrickLED” bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
Artikel 8. Garantie
8.1       “BrickLED” biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2       “BrickLED” is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan “BrickLED”) deze gebreken onmiddellijk telefonisch en daarna schriftelijk te melden aan “BrickLED”.Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan “BrickLED”schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4       Indien klachten van de afnemer door “BrickLED” gegrond worden bevonden, zal “BrickLED” naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen.
 
Artikel 9. Betaling
9.1       Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling vooruit plaats te vinden via overboeking of Ideal. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
 
Artikel 10. Privacy
10.1      “BrickLED”respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door “BrickLED” niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
10.2      Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van “BrickLED” kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen “BrickLED” (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van “BrickLED” De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. “BrickLED” is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van “BrickLED” andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. “BrickLED” is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
10.3      “BrickLED” verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, evenals het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor “BrickLED” geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van “BrickLED” is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  
Artikel 12. Geschillen
12.1      De afnemer kan voor vragen en/of klachten een E-mail sturen naar info@BrickLED.nl.
Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingstijd.
12.2      De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor ''BrickLED'' in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal ''BrickLED'' niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van ''BrickLED'' 

De klant vrijwaart ''BrickLED'' te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van ''BrickLED'' blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat ''BrickLED'' de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door ''BrickLED'' ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.Hartelijk welkom!
Volgt u onze facebook pagina al?